سخن هفته

{برکات رمضان}
==========
----------------------
==========

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

... و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار.

رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود:

رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است ، ميانه‏ اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.

بحار الانوار، ج 93، ص 342
==================
حلول ماه مبارک رمضان بر مهمانان ضیافت اللهی مبارک باد

آمار سایت

افراد آنلاین : 3
تعداد کل مطالب : 193
بازدید امروز : 146
بازدید دیروز : 448
بازدید این هفته : 1329
بازدید این ماه : 6583
بازدید کل : 314119

آن روی… • آن روی سکه فضای مجازی

 • ========================================    
 • محمد ولی سهرابی اسمرود

 • ===============================   

 • ســـالها پیش، به مناســـبتی و در مقاله ای، از پیرمرد عاقل و سرد و گرم
 •  
 • چشـــیده و رنج دیده ۸۵ ساله فامیل یادی کرده بودم که وقتی
 •  
 • سختیهای دوران بی برقی را یاد می کرد، همیشه وقتی کلید برق خانه
 •  
 • را می زد، به روح مخترع جریان برق از دل و جان صلوات می فرستاد که
 •  
 • زندگی را اینگونه بر جهانیان آسوده کرده است.
 •  
 • حکایت تنوع فضاهای مجازی و راحتی دسترسی خلق االله به انواع اطلا عات
 •  
 • بی شـــباهت به داســـتان مخترع جریان برق نیست، تا همة ما در کنار
 •  
 • سلام و صلوات بر اولیاء، انبیاء و صلحا، فاتحه ای هم نثار مخترع فضای
 •  
 • لا یتناهی مجازی بکنیم  و دعایی برای سلامتی اش! که اینگونه ما را
 •  
 • با انبوهی از اطلاعات ریز و درشـــت، در عالم بیکران اطلاعات، غرق در
 •  
 • شادی و سرور کرده است.
 •  
 • کتمـــان این واقعیت که فضاهای مجازی اینک افق جدیدی را فراروی
 •  
 • کاربرانش قرار داده، که بی هیچ مرکبی، سوار بر امواج، مرزهای جغرافیایی
 •  
 • را در طرفةالعینـــی در می نوردیم و اطلاعات مورد نیازمان را در اندک
 •  
 • زمانی به دست می آوریم، انکار واقعیتی است که کمتر کسی با این حربه،
 •  
 • می تواند فقط از تهدیدهای پیشروی این فضا های مجازی سخن بگوید وفرصتهای فراهم آمده از این
 •  
 •  فناوری را نادیده بگیرد.
 •  
 • کاهش فواصل زمانی و مکانی ناشـــی از بهره گیری از فضای ســـایبری،
 •  
 •  حذف و-کوتاه کردن مرزها و محدوده های جغرافیایی، دسترسی آسان
 •  
 • به اطلاعات مورد نیاز، کاهش هزینه های اقتصادی و حمل و نقل ناشی
 •  
 • از بهره گیری از این امکانات، جذابیت و تنوع موجود در این رســـانه های
 •  
 • ارتبـــاط جمعـــی و ده ها مزیت دیگر که زندگی امروزی ما با آنها عجین
 •  
 • شده است، نمونه های عینی هستند که همةما خواسته و ناخواسته، طول
 •  
 • و عرض زندگیمان را بر آنها پیوند زده ایم.
 •  
 • اســـتفاده از فناوری فضای مجازی، همانند تمام ابزارهای نوینی که در
 •  
 • دهه های اخیر وارد زندگی فردی و اجتماعی ما شـــده اســـت، همچون
 •  
 • شمشـــیر دولبه، فرصتها و تهدیدهای پیدا و پنهانی را فراروی ما قرار
 •  
 • داده است که در بالابه بخشی از این فرصتها اشاره شد که به یقین،
 •  
 • مزیتهای گفته شـــده، بخشـــی از انبوه مزایای اینگونه وسایل ارتباطی
 •  
 • اســـت و غیرمنصفانه اســـت که فقط تهدیدهای ناشی از بهره گیری از
 •  
 • فضای ســـایبری را ملاک ارزیابی و قضـــاوت خود قرار دهیم. اما چون
 •  
 • مزایای استفاده از فضاهای مجازی برای همگان به نوعی عیان است، در
 •  
 • اینجا می خواهم به آن روی سکه هم نگاهی بیندازم؛ باشـــد که برایمان
 •  
 • تلنگری باشد جهت استفادة هدفمند، از آنچه دیگران برایمان به ارمغان
 •  
 • آورده اند و در مطلع کالم هم سلام و دعای خود را، به رســـم ادب و
 •  
 • قدرشناسی، نثارشان کردیم.
 •  
 • اندر معایب و تهدیدهای ناشـــی از فضاهای مجازی که متأســـفانه قشر
 •  
 • عظیمی از جوانان ما را، به اقتضای شـــور و حالشـــان، به خود مشـــغول
 •  
 • کرده است، گفتنی ها فراوان است که از جملة آنها، فهرست وار، می توان
 •  
 • به موارد زیر اشاره کرد:
 •  
 • ـ بستری مناسب برای تهاجم و شبیخون فرهنگی/ تهدید تعامل اعضای
 •  
 • خانـــواده/ تغییر ارزشها و هنجارهـــای اجتماعی/ جایگزینی ارتباطات
 •  
 • اجتماعی با ارتباطات فردی/ رواج و نشر اطلاعات بی  پایه و اساس در جامعه/
 •  
 • گســـترش لجام گسیخته فرهنگ غالب غرب با تولیدات برنامه ریزی شده
 •  
 • محصوالت فرهنگی/ تهدید کیان خانواده با سرک کشیدن به شبکه ها و
 •  
 • فضاهای بی در و پیکر/ رواج سطحی نگری در پذیرش افکار و اندیشه های
 •  
 • بی پایه و اســـاس و ســـلب نقد و تحلیل علمی پدیده ها، با  عدم مطالعة منابع
 •  
 •  معتبر ،یا عدم اســـتفاده از نظر کارشناسان مجرب در این زمینه/ تأثیرپذیری
 •  
 • بی قید و شرط و بدون تحقیق اندیشه های نوظهور، با غفلت از نیات پشت
 •  
 • پرده و زوایای پنهان صاحبان این اندیشـــه ها/ مواجه شدن نسل جدید با
 •  
 • حجمـــی از اطلاعات و گزینـــش و پذیرش آن، بدون تحقیق و مطالعه/
 •  
 • گرایش اعضای خانواده، خصوصانسل جوان به انزواگرایی و سرگرم شدن
 •  
 • با انبوه اطلاعات ســـره و ناســـره/ شکاف بین نسلی، با سرگرم شدن هر
 •  
 • یک از اعضای خانواده با یکی از وســـایل ارتباطی نوین، به جای دور
 •  
 • همنشینی و گفتگو/ تخریب چهره های ملی و مذهبی موجه و تأثیرگذار
 •  
 • گذشـــته و حال و چهره ســـازی های کاذب برای اشخاصی که حقشان
 •  
 • گمنامی است/ دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ا ی که رمز اتحاد و
 •  
 • همدلی ملت و کشور ما در مقابل دشمنان بوده و هست/ نشانه گرفتن
 •  
 • بنیاد خانواده که رکن رکین اعتلای شخصیت افراد برای ورود در جامعة
 •  
 • برتلاطم و پرشروشور امروزی است/ تضعیف اعتقادات، با ایجاد شبهات
 •  
 • فکری، برای تزلزل باورهای دینی کاربران سست عقیده و یا کم اطلاع
 •  
 • و به حاشـــیه بردن ارزشهای ســـالم افراد/ پندار غلط در بین برخی از
 •  
 • کاربران جوان که بر این عقیده هستند، با سرگرم شدن با انبوه اطلا عات
 •  
 • فضاهای مجازی، عالم دهر شـــده اند و همه چیز و همه کس زیر بال و
 •  
 • پر آنهاســـت و دیگر نیازی به مطالعه کتابهای مفید و اســـتفاده از نظر
 •  
 • کارشناسان اهل فن ندارندو…
 •  
 • نیاز هســـت که در مورد هر یک از این تهدیدها، با کار کارشناســـی،
 •  
 • سخنها گفته شود و تحلیل و راهکار ارائه شود، اما آنچه که بیش از همة
 •  
 • تهدیدها در این فضاهای مجازی، به عیان دیده می شود، تلاش فراوان
 •  
 • برای ایجاد و القای شبهه در بین نسل جوان برای دین زدایی، ارزشهای
 •  
 • اسلامی، باورها و اعتقادات آنان است و با زیرکی هر چه تمام، با انبوهی
 •  
 • از هجمه، این باورها را نشانه رفته اند. متأسفانه بعضی از کاربران جوان
 •  
 • هم که ســـابقه ای از مطالعات عمیق در مورد این ســـئواالت و شبهات را
 •  
 • ندارند، خواسته و ناخواسته با قبول این شبهات بی اساس، عاملی برای
 •  
 • نشر خواسته های صحنه گردانان این ایده ها و عقیده ها می شوند و گاهی
 •  
 • این شبهات را با چنان رنگ و لعابی به خورد مخاطب می دهند که روح
 •  
 • کاربر از شیطنت پشت پرده گردانندگان آن هم خبر ندارد.
 •  
 • رواج و القای شبهات دینی، ارزشها و هنجارهای اجتماعی در شبکه های
 •  
 • رنگارنگ مجازی، پدیدة نوظهور شبیخون فرهنگی دشمن است که به
 •  
 • نوعی هویت نسل تأثیرگذار جامعة ما را نشانه گرفته است. و از آنجائیکه
 •  
 • اکثریت مشـــتریان و مخاطبان فضاهای مجازی، نســلهای جوان و
 •  
 • نوجوان جامعة ما هســـتند و پشتوانة ذهنی، علمی و تحقیقی قوی هم
 •  
 • برای تشخیص سره از ناسره ندارند، چون شرایط سنی چنین فرصتی را
 •  
 • به آنها نداده است، آنها ناخواسته قافله سا لار و پیشقراول هجوم شبهات هستند
 •  
 • و مســـئولین، متولیان امور فرهنگی، نهادها و وزارتخانه های متولی امور
 •  
 • جوانان باید برای خنثی کردن این نقشـــة دشـــمنان، چاره ای اساسی
 •  
 • بیندیشـــند و مراکز عریض و طویل دولتی و غیردولتی که رسالتشـــان
 •  
 • پاسخگوئی به شبهات و سئواالت در حوزه رسانه های مکتوب است که
 •  
 • عموماهم پاســـخ اینگونه سوالات قابل جســـتجو در رسالة علما و فضلا ست، برای
 •  
 • رصد و پاسخگوئی به شبهات فضای مجازی هم چاره ای بیندیشند که
 •  
 • فردا دیر است.
 •  
 • یکی از راه های عملی برای رصد و پاسخگوئی به این جوسازیها و شبهات،
 •  
 •  استفاده از افراد مطلع، از جنس مخاطبان جامعة هدف است. یعنی حضور
 •  
 • فرد یا افرادی مطلع، اهل علم و تحقیق و کارشـــناس خبره در جمع
 •  
 • مخاطبان خاص فضاهای مجازی، تا با مطالعه شبهات و سئواالت مطرح
 •  
 • شده، پاسخهای مناسب را به این شبهات بدهند. استفاده از کارشناسان
 •  
 • در حوزه هـــای مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی از ضروریات
 •  
 • حضور در فضاهای مجازی، برای خنثی کردن برنامة دشـــمن در ایجاد
 •  
 • شـــک و شـــبهه در میان جوانان است. البته نقش اساسی خانواده ها در
 •  
 • آموزش، هدایت و کنترل این قشر و حضور هدفمند و هوشیارانه خود
 •  
 • نسل جوان در فضاهای مجازی در شکل دهی و هویت بخشی و مقابله با
 •  
 • القائات بی اساس شبکه های مجازی بی تأثیر نیست تا بدینوسیله، ضمن
 •  
 • بهره گیری عالمانه و هوشیارانه از فناوری نوین فضای مجازی، با افراط
 •  
 • و تفریط، اسیر دام ها و تله های دشمنان هم نشویم .ان شاء الله
 • ———————————————————————————–
 • سخن مدیر مسئول/جوانان امروز/ ماهنامه روزنامه اطلاعات/خردادماه ۱۳۹۵

سنده…

ادامه مطلب

یادواره هفتم

گزارش هفتمین یادواره

شهدای        اسمرود

=========================================

ذوالفقار ستاری اسمرود

=========================================

بیشتر عکسهای این گزارش،حاصل تلاش آقایان شهرام فتح اللهی وفرهنگ ستاری است.از این  دوعزیز سپاسگزارم

=========================================

=====================================

 

 

===================================
هفتمین یاواره شهدای گلگون کفنمان ، این جانهای عاشق ،مردان بی ادعا ،در زادگاهشان اسمرود،باشکوه بیش از پیش برگزارشد. این یادواره متفاوتر از سالهای پیش بود.چشم که می چرخاندی همه را می دیدی کودک وپیر ،نماینده مجلس ورئیس اداره ،دانشجو واستاد، کشاورز وکارگر،مسافر ومحاضر،بی ادعا متواضع وبدهکار، نشسته بودند و گوش جان سپرده بودند به اوای قرآن ، اغازین کلام بر نامه، که با قرائت دلنشین اقای مهران سهرابی، دلها را اسمانی کرد.================================

=================================
خیر مقدم گویی به مهمانان ارجمند توسط دکترفرامرزسهرابی _استاد تمام دانشگاه، به نمایندگی از  موسسه خیریه شهدای اسمرود و خانواده  محترم شهدا انجام گرفت ،در کلامش تکلفی نبود. همچون همیشه تواضع وخلوص در کلامش موج می زد . سالیان سال هست اورا به همین منوال می بینیم ،در سوروسوگهایمان ،در محافل خصوصی  وعمومی واین خصلت نیکویش محبوبش ساخته است .با همه می جوشد ،امید که الگویی باشد برای سایر علم اموختگانمان. عزیزان هم ولایتی اورا نه به خاطر مدرک ومقامش ،که به تواضعش می ستایند.

======================================

=================================
دکتر خالقی – نماینده محبوب مردم خلخال وکوثر سخنانش را به یاداوری سالگرد  ارتحال حضرت امام ،این عارف وسالک وقیام پانزده خرداد اغاز کردا ،ز پروژه های ملی  واستانی گفت ،ازتخصیص  اعتبارات برای راه اهن اردبیل ، از جاده ها وسدها ودر نهایت قول مساعد برای هزینه های روستایی ا.میدوار شدیم گرچه امید وارزو تنها پناهمان نیز باشد.

======================================

======================================
سکوت همچنان حاکم بود. فضای جلسه به تلطیف وتنفس نیاز داشت از آقای کرم جعفری  -ادیب وشاعرخوش ذوق،کارشناس ارشد ادبیات دانشگاه تبریز ودوست و همکار خوبم که قبلا هماهنگ کرده بودم درخواست نمودم پشت تریبون حاضرشوند .چندین سال است می شناسمش،اثار ادبی خوبی دارد ،همه از دل می گویدو لاجرم بر دل مینشاند، انسانی از عمق جان متدین، بی ریا ودلنشین.از خاطراتش با شهید صیقت گفت،از آخرین خداحافظی شهید با خانواده ودوستان،از سیمای نورانی ومصممش برای برگشت به جبهه و…،ازعلقه قلبی و ارادتش به دکتر سهرابی هم گفت.  گفت:من اسلام وانقلاب را ازاندیشه و اخلاص دکتر فرامرزاموخته ام  .سروده اش را که شروع کرد، همه سرتا پا گوش شدند.ذوق وهیجان را در چشمان حضار می شد دید.

در ضمن از آقای کرم جعفری تا کنون کتابهایی چاپ شده که از جمله آنها می توان به:

-طرحی از زندگی یک سرباز-خاطرات زندگی شهید نیک بخت محمودی طولاش اشاره کرد.همچنین در تالیف ،تدوین و ویراش چندین کتاب با  آقای رضا ملکجاری همکاری داشته ااست.

=====================================

==================================

    اسمرود

 

کرم جعفری طولاش

———————————————————–

{۱}

شهید توپراغیسان،محبت باغی                        غیرتون، حیرّتده قویوبدور داغی
دورآیاق اوستده ،آغ داغ سایاقی                        بیرده باخ، اوبیا ،ائله، اسمرود

{۲}
باش سمایه چکوب، اوجا داغلارون                   بنزر بهشته،یوخ چپری باغلارون
سولماسین دنیادا،آغ یاناغلارون                       بیرده گول، سنبله، گوله اسمرود
{۳}
بیر کهنه کتابدور ،داغلار قایالار                    آغ بیرچک آنالار،شانلی آتالار
ال بیر اولسا،داغ اوستینه داغ قالار             سس ویر، دوشسون دیلدن دیله اسمرود

{۴}
داغلارون گیینده، یاشیل عباسین                    باغلارون  سویونار ،کهنه لباسین
ایل اوبان ،عّزتلی شانلی یاشاسین                   سسون قوش باغدا،بولبولره اسمرود

{۵}
پنجره لر باخیر، قبلیه ساری                        گونشه دور، چشمه لرون آخاری
اوشاخلارون خمار خمار باخاری                  گتیر دیله، قصه لرون اسمرود

{۶}
تاریخه یازیلیب، شهرتی آدی                       گویلی آیدین اولسون ،آشناسی یادی
هر بیر هورمه لر ،حیدر بابادی                    واردی بو ئولکنون،چوخ شهریاری

{۷}
دورنالار کوسمسون، باغچادان باغدان            قوزانسون توستی ،اویدن اوجاغدان
دوشمسون  شاپاخلی اوزون ،ماراخدان          گنه گوی اوخشاسین، گوله اسمرود

{۸}
قوجاقوندا،قهرمانلار یاتیبلار                    دنیادا هرنه وار،باشدان آتیبلار
جان الینده،جوانلیخدا قاتیبلار                     قرمزی قان، قارا تله اسمرود

{۹}
بو باغلارون واردی بیر اوچ مارالی            رحمسیز صیاددان، سینه یارالی
چوخداندی گزوللر،ایلدن آرالی              گوز یاشون دوندریب، سیله اسمرود

{۱۰}
محرمی وار، صیقتی، نجفی            اوچ شاپاخلی گوهری ،بیر صدفی
هر اوچونون، بیردور هدفی          سال بو سوزی، دیلدن دیله اسمرود

{۱۱}

ننه یوردی یاد دان چیخماز دنیادا          مرد ایگیت لر یوردی آتماز دنیادا

دوستی بیگانیا ساتماز دنیادا              بو رسمدورائلدن ائله اسمرود

{۱۲}

غملی گویلون، بولوت کیمین دولماسین           بولاغلارون باغچالارون سولماسین
ایستی اوجاقلارون ،سویوخ اولماسین           دوندر چشمه لرون، سئله اسمرود

{۱۳}
آرزوم بودی آیدین اولسون گونلرون                    ساغ یاشاسین، قوجاقوندا ایللرون
صبحون یئلی، داریاندا تللرون                        غم غصه نی ویرریک  یئله ،اسمرود

=====================================

 

می  خواستم از حاج اقای ستاری  بخواهم خطیب بعدی باشد ،تمایلی نداشتند.نوبتی هم که بود نوبت جان سپردن به آواز حزین سوگواری بود

=====================================

=======================================

یادداشتهایی می دادند که از مهمانان تازه وارد تشکر کنم.  ازرئیس بنیاد شهید وهمکارانش ،از عضو هیئت علمی دانشگاه  علامه طباطبا یی- آقای دکتر پور روستا اردکانی،از دکتر آذرگشب و…همه را به نوعی از طرف  موسسه خیریه شهدای اسمرودتجلیل  وقدردانی کردم. اقای کشاورز -مداح وذاکر اهل بیت چندین سال است همدوش ما در یادواره ها حضور موثر دارد. شاید به نوحه خوانی هیچکسی مثل او عادت نکرد ه ایم .او از احوالات وداع شهدا ومظلومیتشان گفت ،دلها وصل به شهدای کربلا شد .زن ومرد گریستند .علما می گویند گریه برمصیبت سید الشهدا که شهیدان نیز جلوه ای از اویند،علاوه بر اثار معنوی ، ارامش می دهد جسم را هم سبک می سازد واین را بارها در این محافل ومجالس تجربه کرده ایم.
بیست وپنج دقیقه ای به اذان ظهر مانده بود. نوبت بیان مسایل ومشکلات روستا بود.واین بار حاج رسول انام پور سر صحنه امد. دل پری داشت از انچه به همتتش در روستا انجام شده ،از موانع وسختیهایی  که درجاده سازی وساخت استخرها ی معیشتی بر سرراهش گذاشتند واو چون نیتش پاک بود وخدمت، بر تمام مشکلات تاخت واثار ماندگار وبرکات فراوانش را نصیب زادگاهش ساخت.ازاینکه همه فرهیختگان اسمرودهمه وقت وهمه جا آماده خدمتند،نه تنها به اسمرود ،بلکه به همسایگان روستاهای همجوار محمود اباد وسوران ویوزناب  هم چراکه سالهاست اهالی این روستاها چون اعضای یک ایل وطایفه به دوستی وعشق کنار همند .

========================================

=======================================
وقت اذان بود ،صدای ملکوتی اذان  بانوای دلنشین آقای کشاورزطنین انداز شد، همه به صف بر درگاه الهی نماز گذاشتیم.بین الصلاتین حاج آقا ستاری ،تنها روحانی روستا کلامش را اغاز نمود. خوش فکر ومصلح است ودغدغه اش را از سخنش می شود فهمید .به سیرت پیامبر مهربانی اشاره کرد به وحدت ویکرنگی ، مخصوصا جوانها که سرمایه اند وامید اینده .از احترام  وتحمل همدیگر در فضای مجازی  وپرهیز از نخوت وخودستایی  گفت.که همه بنده خداییم ،وپیش او عزیز ،تنها به تقوا .

===================================

======================================
پس از صرف ناهار که با وجودکمبود امکانات ،به بهترین شکل تدارک دیده شده بود ،مهمانان راکه بدرقه کردیم، دوباره برحلقه صمیمی تر نشستیم ،این بار دیگر خودمان بودیم در خلوت وپناه مرادمان -عینالی بابا ،جلسه اختصاصی اعضای موسسه بود .حاج منصورانام پوراین مرد تلاشگر بی ادعا شروع کردند به تشریح فعالیتها از اغازین روز تشکیل تا به امروز .از اقدامات انجام گرفته وکمبودها گفت از پروژه های در دست اقدام .مخصوصا ساخت خانه محرومین واینکه برای تکمیل این خانه کمبود اعتبار دارند .دوباره اعضا تمام قد ایستادند ،استین بالا زدند وهرچه درتوان داشتند د رطبق اخلاص گذاشتند ،اما برای اتمام این پروژه،همچنان به یاری همگان نیازمندیم تا هر چه زودت تحویل شود.

=====================================

======================================
دکتر آذر گشب که پس از سالیان دراز دوری از دیار در اغوش گرم زادگاهش ارام گرفته بود ،عنان سخن به دست گرفت .انچنان به شوق سخن می گفت که گویی در طول این همه سال بااهالی زندگی کرده .با خلق وخوی روستایی  ،با زبان شیرین وفصیح از کودکیش گفت ومشکلات تحصیلی ،ازهمت پدران ومادران در ساخت مسجد ومدرسه، از اتحاد وهمدلی بی مثال قدیم،از طرح هایش برای ابادانی بیشتروستایش این علاقه اش را در نگاه  حضار می شد احساس کرد.از وظایف دولت در قبال تحویل این همه سرمایه انسانی به کشوراز استاد وپزشک وقاضی وووکیل ومعلم  ونخبه هایی که رکود  زده اندگرفته تا انسانهای تلاشگر وحلال زاده ای که نه تنها اهل هیچ کار غیر اخلاقی نبودند بلکه الگوی اصیل انسانی اند واین وظیفه دولت است که دراین روستا تسهیلات زندگی ایجاد کند.

======================================

===================================
حاج اقا ستاری از جمله مخالفان تعریف پروژه جدید به صورت متوالی بودند، دکتر اذرگشب  وبیشتر اعضاهم موافق این ایده .بحث بر سر پرداخت حق عضویت به پیش امد چکش کاری زیادی شد ود رنهایت مصوب شد که ماهیانه  حداقل پنج هزر تومان توسط تمام هم ولا یتی ها برای هزینه های جاری وپابرجا ماندن موسسه پرداخت شود وحق هم همین است امید که اتفاق افتد.
محمد ولی سهرابی آخرین نفری بود که به سخن نشست.
اوکه تنها نویسنده وروزنامه نگار   دیار مان، اسمرود است، سالهاست به عنوان نویسنده،سردبیر ومدیر مسئول نشریات موسسه اطلاعات فعالیت دارد.موسس وگرداننده سایت “آفتاب اسمرود “شکوه هاداشت از اینکه سایت  از نطر همکاری قلمی ،مورد بی مهری اعضا قرار گرفته  است ،چراکه این فضای گسترده ،ویترین وتابلوی همه فعالیت  هاوعملکرد فرهنگی روستاست ،چرا که همه هم ولایتیهای اسمرود،اهالی روستاهای همجوار،وحتی خیلی از خلخالیهای مقیم سراسر کشور  ،شناخت کلی از روستا،نیروی انسانی و توانا ئی های موجود در روستا را از طریق همین سایت کسب ودر مود روستا واهالی آن دا وری می کنند . اطلاعات جامع وکامل در مورد دانش آموختگان روستا،حتی برای خود اهالی روستا هم منبع  ومرجع مناسبی جهت شناخت افراد وتوانائی های نیروی انسانی وشناخت کامل  افراد  ازهمدیگر است .واز ویزگی های این سایت،تولیدی بودن ۹۰ در صد مطالب آن است  وبه ندرت کپی برداری از منابع دیگر است البته  آماربازدیدها ی روزانه وماهانه نشان از رقابت این سایت روستائی با  سایتهای بزرگ  شهری و ومراکز بخش است ودر میان سایتهای روستائی خلخال، از نظر محتوای مطالب تولیدی،به روزبودن  ومراجعه روزانه ،از پر بیننده ترین سایتهای روستائی  استان محسوب می شود. امید که همجون گذشته،باهمکاری قلمی همه اسمرودی ها،سایت همچنان در مسیر پیشرفت گام بردارد و تابلو آبرو مندانه ای برای انعکاس عملکرد اسمرود در سطح منطقه باشد.

در ضمن طبق وعده،هدایائی نیز از طرف موسسه خیره  وسایت آفتاب اسمرود،به عنوان جایزه به آقایان مهندس اسماعیل آزمون وذوالفقار ستاری،به خاطر همکاری صمیمانه با سایت در سالهای گذشته اهدا واز آنها قدر انی شد.

=======================================

======================================

=========================================

=========================================

وبه این ترتیب ، هفتمین یادواره  شهدا نیز به اتمام رسید وبه امید برگزاری با شکوهتر روستا را ترک کردیم.

=====================================

…واین ها هم عکسهایی به یادگار از یاد واره هفتم وپس از بدرقه مهمانان مراسم

 

 

===================================

از آقای ذوالفقار ستاری، که اجرای مراسم امسال را هم بر عهده داشتند، به خاطر ارسال این گزارش جامع وکامل سپاسگزارم

===================================

دوستانی که از شعر خوانی جناب آقای جعفری عکس تکی دارند، لطفا به نشانی سایت ارسال کنند.

یاد امام…

یاد امام و شهدا

ادامه مطلب

دعوت…

 

دعوت نامه

ادامه مطلب

یادواره…

… واینک هفتمین یادواره

 حقیقت آن است که زمان مارا با خود برده است وشهدا مانده اند//شهید سید مرتضی آوینی

ادامه مطلب

تسلیت/هاتف…

ادامه مطلب

میلادیه/آذرین…

ادامه مطلب

تفاوت…

تفاوت غبطه و حسادت 

*******************************

ارسالی: داوود رحیمی اسمرود

ادامه مطلب

شاهکار/اسدی

 

شاهکار/محمد حسین اسدی

ادامه مطلب

دانش آموختگان اسمرود

اشاره:هم ولايتي هاي عزيز مطلع هستند كه اواخر سال 91طي يك فراخوان،در خواست نموديم جهت تهيه فهرست كامل ازدانش آموختگان ودانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي ،اطلاعات خود وساير دوستان را به نشاني سايت" آفتاب اسمرود"ارسال نمائيد. ان شاء الله با همكاري خوب دوستان،اين مجموعه،هر روز كاملتر خواهد شد. *يك در خواست: ............................................. براي ارسال اسامي و سهولت كار،حتما 6بند مربوط به فراخوان رادر بخش اخبار سايت مطالعه بفرمائيد. توضيح: *************************** 1-فهرست به ترتيب:نام خانوادگي،نام،نام پدر،رشته و مقطع تحصيلي،دانشگاه و عنوان شغلي(در صورت شاغل بودن) تنظيم شده است. 2-در صورت مشخص نبودن هر يك ازموارد ذكر شده،علامت(؟)درج شده است. 3-اطلاعات مندرج،با استناد به نوشته هاي برخي دوستان و كاربران سايت ويا اطلاعات شخصي من از افراد درج مي شود.اگر توضيح اضافي در مورد هر يك از افراد به دستم برسد يااطلاعات در مورد كسي ناقص چاپ شده باشد، باتوضيحات شما ،بلافاصله،اصلاح خواهد شد. 4-منتظر اسامي جديد شما يا هم ولايتي هاي اسمرودي از طرف شما هستم. 5-سعي شود اطلاعات ارسا لي كامل باشد تاعلامت(؟)هم كمتر باشد. 6-در ضمن طبق وعده،اسامي به ترتيب حروف الفبا درج وتكميل می شود. {الف} *********************** -مهندس آزمون/اسماعيل/قربان/ کارشناس ارشدمهندسي كشاورزي/دانشگاه تبريز/معاونت جهادكشاورزي خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -آزمون/عسگر/قربان/دانشجوي فوق ليسانس ادبيات فارسي/دانشگاه آزاد خلخال/دبير زبان مدارس خلخال ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس آزمون/ مهدي/عزیز/کارشناس مكانيك/دانشگاه تبریز/کارشناس شرکت گسترش فولاد تبریز --------------------------------------------------------------------------------------- -آزمون/ سمانه/عزیز / فوق دیپلم مديريت بازرگاني/؟ ---------------------------------------------------------------------------------------- -آزمون/ محمد/عزیز/لیسانس ادبیات/کارمند سپاه گیوی --------------------------------------------------------------------------------------- -آزمون/سعید/ اسماعیل/ دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید رجائی تهران --------------------------------------------------------------------------------------- -دكتر آذرگشب/ اذن الله/مرحوم صبرالله/دكتراي مديريت آموزش عالي/دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران/استاد يار دانشگاه شهيد بهشتي ------------------------------------------------------------------------------ -دكتر آذر گشب/حسين/مرحوم حاج علي صابرنيا(آذرگشب)/دكتراي پزشكي/دانشگاه علوم پزشكي ارتش/ پزشك ------------------------------------------------------------------------------ -آذرگشب/مهدي/ولي الله/ليسانس حقوق/دانشگاه آزاد؟/وكيل ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس اسديان/ يونس /كتاب اله/ليسانس برق، قدرت/ دانشگاه آزاد؟/ كارشناس الكترونيك شركت عالي فرد ------------------------------------------------------------------------------ -اسديان/هوشنگ/كتاب اله/كارشناس ارشدمدیریت صنعتی/دانشگاه سمنان/مشاور وکارشناس بیمه البرز استان قم ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس اسدي/زهرا/مرحوم فرهاد/ليسانس معماري/دانشگاه آزاد همدان ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس اسدي/ليلا/"/ليسانس عمران/؟/ملاير ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس اسدي/خليل/"/ليسانس برق/دانشگاه غير اتنفاعي آبيك ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس اسدي/ثريا/"/ليسانس معماري/دانشگاه غير انتفاعي كوثر قزوين ------------------------------------------------------------------------------ -اسدي/ مسعود/"/دانشجوي مكانيك/ايران خودرو ------------------------------------------------------------------------------ -مهندس اسدي/حامد/محمد حسين/ليسانس عمران/دانشگاه آزاد صفادشت ------------------------------------------------------------------------------ -اسدی/یعقوب/فضل الله/کاردانی کامپیوتر/؟/شاغل در وزارت امور خارجه ------------------------------------------------------------------------- -اسدی/سجاد/فضل الله/کارشناس ارشد روان شناسی/؟/مدرس،خطاط وعضو انجمن خوشنو یسان ایران ------------------------------------------------------------------------ اسدی/ حسین/فضل الله/دانشجوی برق /دانشگاه آزاد خلخال ------------------------------------------------------------------------ -اللهياري/جواد/يوسف/ليسانس بانكداري/؟/كارمند بانك مركزي تهران ------------------------------------------------------------------------------ -انامپور/منصور/مرحوم عليرضا/ليسانس حقوق/دانشگاه پيام نور تهران/رئيس پيشين كميته امداد منطقه 5 تهران/وكيل ------------------------------------------------------------------------------------- -انامپور/ رسول/ مرحوم عليرضا/فوق ليسانس حقوق/دانشگاه پيام نور خلخال/رئيس پیشین جهاد كشاورزي خلخال ------------------------------------------------------------------------------------- -انامپور/ سميه/منصور/ليسانس حقوق/دانشگاه علامه طبا طبائي/وكيل ------------------------------------------------------------------------------ -انامپور /حسين/منصور/دانشجوي حقوق/دانشگاه آزاد/؟ ------------------------------------------------------------------------------ -انامپور/ سمانه/منصور/فوق ليسانس مديريت آموزشي/دانشگاه آزاد/؟ ------------------------------------------------------------------------------ -انامپور/حديثه/منصور/ليسانس حقوق/دانشگاه شاهدتهران ------------------------------------------------------------------------------ ************************** { ر} ************************** -مهندس رحيمي/داوود/مرحوم سيف الله/ليسانس عمران/دانشگاه اردبيل ------------------------------------------------------------------------------ -مهندس رحيمي/محمد/مباحعلي/ليسانس عمران/دانشگاه آزاد خلخال -------------------------------------------------------------------------------رحيمي/زهرا/؟/ليسانس علوم اجتماعي/دانشگاه شهيد بهشتي تهران ------------------------------------------------------------------------------ -رحيمي/مهدي/؟ليسانس روانشناسي/؟/كارمند كميته امداد خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -رحيمي/رضا/؟/فوق ديپلم عمران/دانشگاه؟صومعه سرا ------------------------------------------------------------------------------ -رحيمي/حسين/ ؟/فوق ديپلم كامپيوتر/دانشگاه اردبيل ------------------------------------------------------------------------------ -رحيمي /فاطمه/؟/ليسانس حسابداري/دانشگاه پيام نور خلخال .----------------------------------------------------------------------------- -رحيمي/ليلا/؟/دانشجوي كارشناسي حقوق/دانشگاه پيام نور خلخال ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس رضايي/داوود/حاج ترابعلي/دانشجوي كارشناسي ارشد عمران/دانشگاه آزاد زنجان /مدیر عامل شرکت فنی مهندسی یول سو ------------------------------------------------------------------------------ -رضايي/حسن/حاج ترابعلي /دانشجوي فناوري اطلا عات و ارتباطات / دانشگاه آزاد لاهيجان/دبیر اجرایی شورای راهبردی علوم کامپیوتر ------------------------------------------------------------------------------ - رضايي/مظاهر/حاج ترابعلي/كارشناس ارشد علوم اجتماعي/دانشگاه تهران/معاون بهداشت شهرستان قم و مدیر بیمه دی ------------------------------------------------------------------------------ -رضايي/بهمن/برجعلي/فوق دبپلم عربي/دانشگاه آزاد اسلامشهر ------------------------------------------------------------------------------ -رضايي/سميه/"/ليسانس رياضي/دانشگاه آزاد شهريار ------------------------------------------------------------------------------ -مهندس رضايي/فاطمه/"/ليسانس عمران/دانشگاه آزاد قزوين ------------------------------------------------------------------------------ -رضايي/زهرا/"/دانشجوي علو م اجتماعي/دانشگاه خوارزمي كرج ************************ { س} *********************** -ستاري/رحمان/مرحوم مشهدي فرخ/ليسانس حقوق/دانشگاه تهران/دبير دبيرستان هاي تهران ------------------------------------------------------------------------------ -دكتر ستاري/ صفي الله/مرحوم مشهدي سراج/دكتراي دامپزشكي/دانشگاه اروميه/دامپزشك ودبير آموزش و پرورش خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/ ذوالفقار/صراف/ليسانس ديني وعربي/دانشگاه تربيت معلم تبريز/دبير آموزش وپرورش خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري /رمضان/ مشهدي صورت/دانشجوي فوق ليسانس زبان عربي/دانشگاه پيام نور قم/دبير آموزش وپرورش تهران ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/ محمد فاضل/زعفر/سطح عالي حوزه علميه قم/مدرس دانشگاه آزاد/روحاني ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/ اردشير/مرحوم مشهدي سراج/ليسانس پرستاري/دانشگاه؟/شاغل دربيمارستان لقمان تهران ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/خليل/صراف/فوق ديپلم حسابداري/ دانشگاه؟/كارمند شهرداري وكارشناس بيمه سامان ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/ فاطمه/صراف/دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق/دانشگاه آزاد رشت/وكيل ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/حسين/صراف/دانشجوی کار شناسی ارشد علوم اجتماعي/دانشگاه پیام نور اردبیل/دبير آموزش و پرورش خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -ستاري/ هاتف/رحمان/دانشجوی کارشناسی اشد حقوق نفت وگاز/دانشگاه صنعت نفت ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابي/ مرحوم حاج گلعلي/ مرحوم بايرام /ششم نظام قديم/معلم مكتبخانه ------------------------------------------------------------------------------ -دكتر سهرابي/فرامرز/ مرحوم حاج گلعلي/دكتراي روانشناسي باليني/دانشگاه علوم پزشكي منچستر انگلستان/استاد تمام دانشگاه علامه طبا طبایی /معاون پژوهشی دانشكده روانشناسي/سردبير نشريه ي مطالعات روانشناسي بالینی دانشگاه علامه طباطبایی ------------------------------------------------------------------------------ -دكتر سهرابي/زهرا/فرامرز/دانشگاه علوم پزشكي ابو علي سيناي همدان/پزشك /متخصص قلب وعروق ------------------------------------------------------------------------------ -مهندس سهرابي/ عليرضا/فرامرز/دانشجوی دکترای حمل ونقل/ دانشگاه کنتکت آمریکا ------------------------------------------------------------------------------ سهرابي /زينب/فرامرز/ فوق ليسانس زبان انگليسي/دانشگاه خوارزمي/مدرس زبان ------------------------------------------------------------------------------- سهرابی / محمد ولی /مرحوم حاج گلعلي/ليسانس ادبيات فارسي/ دانشگاه پيام نور تهران/ليسانس مهندسي كشاورزي/مركز آموزش عالي امام خميني تهران/روزنامه نگار/مدير مسئول وسردبير جوانان امروز-روزنامه اطلاعات/سردبير پيشين اطلاعات علمي ------------------------------------------------------------------------------ -مهندس سهرابي/ندا/محمد ولي/لیسانس مهندسي معماري/دانشگاه فني حرفه ا ي تهران-دانشكده فني شريعتي ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابي/مهران/ مرحوم حاج گلعلي/دانشجوي دكتراي حقوق كيفري وجزا/علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد تهران/وكيل ومدرس دانشگاه --------------------------------------------------------------------------------------- -مهندس سهرابي/ امين/ مرحوم حاج گلعلي/ليسانس مهندسي برق/دانشگاه شهاب دانش قم/دبير هنرستانهاي فني و حرفه اي تهران -------------------------------------------------------------------------------------- -سهرابي/يوسف/ مرحوم حاج گلعلي /کارشناس برنامه ريزي شهري/دانشگاه پيام نور شهر ري --------------------------------------------------------------------------------------- -سهرابي/علي/ مرحوم حاج گلعلي/لیسانس حقوق/دانشگاه پيام نور خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابي /سليمان/مرحوم حسين/ليسانس مديريت صنعتي/دانشگاه آزاد كرج/ مدير سابق امور اداري شهرداري منطقه 10 كرج ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابي/ليلا/مرحوم حسين/فوق ديپلم حسابداري/دانشگاه آزاد خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابی/حمیده/سلیمان/لیسانس اقتصاد/دانشگاه پیام نور خلخال ------------------------------------------------------------------------------ - مهندس سهرابي/ حميد/سليمان/كارشناس ارشد عمران/دانشگاه آزاد تهران -------------------------------------------------------------------------------------- -سهرابي/ سعيد/سليمان/دانشجوي كارداني عمران/دانشگاه آزاد كرج -------------------------------------------------------------------------------------- -سهرابي/سميه/ سليمان/دانشجوي مامائي/دانشگاه آزاد خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابي/علي/حسن/ليسانس مديريت بازرگاني/؟/كارشناس گمرك اردبيل ------------------------------------------------------------------------------ سهرابی/احمد/سلمان/کار دانی برق/ دانشگاه آزاد خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابي/ راضيه/سلمان/ليسانس رياضي/ دانشگاه پيام نور خلخال ------------------------------------------------------------------------------ -سهرابی/محمد/جبرائیل/فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات/جهاد دانشگاهی ساوه ------------------------------------------------------------------------------ *********************** {ع} *********************** -مهندس عسگری/زینب/الله بخش/لیسانس تکنولوژی کامپیوتر(نرم افزار)/دانشگاه تبریز ------------------------------------------------------------------------------ -عظیمی/سید حسین/سید عظیم/کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد تهران،جنوب/افسر نیروی هوائی؛شاغل در فرودگاه امام خمینی ------------------------------------------------------------------------------ -عظیمی/سمیه/سید عظیم/کارشناس ارشد شیمی آلی/دانشگاه الزهرا تهران/کارشناس آزمایشگاه کارخانجات نصیر شهر ------------------------------------------------------------------------------ -عظیمی/خدیجه/سید عظیم/کارشناس ارشد ریاضی/دانشگاه محقق اردبیلی/دبیر آموزش و پرورش ------------------------------------------------------------------------------ -عظیمی/ سید علی/سید عظیم/د انشگاه افسری نیروی انتظامی/ افسر راهنمائی ورانندگی خلخال،کارشناس تصادفات ---------------------------------------------------------------------------- -عظیمی/ سیده فرزانه/مرحوم سید جلال/کارشناس ادبیات فارسی/دانشگاه پیام نور خلخال ----------------------------------------------------------------- -عظیمی/سید عسگر/سیدکمال/کارشناس مدد کاری اجتماعی/دانشگاه علمی کاربردی،مرکز تهران/رئیس کمیته امداد منطقه 1و 3 تهران *********************** {ف} *********************** -فتح اللهی/حامد/فریدون/دانشجوی کاردانی مکانیک خودرو/دانشگاه انقلاب اسلامی شماره1 تهران ************************ { ق} ************************ -قليزاده/ سالار/مرحوم مشهدي آزاد/؟/رئيس پيشين بانك كشاورزي اردبيل/بازنشسته ------------------------------------------------------------------------------- -قليزاده/سيروس/نادر/ليسانس مديريت صنعتي/دانشگاه آزاد خلخال/رئيس تامين اجتماعي شهرستان خلخال ------------------------------------------------------------------------------ *********************** {ص} *********************** -صابرنيا/اكبر/ مرحوم حاج علي صابرنيا/فوق ديپلم/؟/؟/كارمند بانك --------------------------------------------------------------------------------- -صادقی/شاد روان،عباس/مرحوم اژدر/دانشجوی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران {روحش شاد،یادش گرامی} *********************** {ک} *********************** -کارگر/حافظ/مرحوم مشهدی رحیم/لیسانس علوم تربیتی/ دانشگاه آزاد اردبیل/فرهنگی آموزش و پرورش انزلی -کشاورز/عباد الله/مرحوم حاج علی صابر نیا/دانشجوی دکتری فقه وحقوق جزا/دانشگاه شهید مطهری *********************** {م} *********************** -محمدي/حميد/بهاالدين/ليسانس شيمي/ دانشگاه اردبيل/كارمند سپاه اردبيل *********************** {ه} *********************** -همراهی/کوروش/مرحوم محبتعلی/کارشناس مددکاری/دانشگاه علمی کاربردی سجاد تهران/کارمند کمیته امداد امام خمینی تهران ----------------------------------------------------------------- - مهندس همراهی/مهدی/مرحوم محبتعلی/ کارشناس مهندسی سیالات دانشگاه آزاد کاشان ---------------------------------------------------------------- -همراهی /زهرا/مرحوم محبتعلی/کارشناس علوم تربیتی /دانشگاه پیام نور خلخال ----------------------------------------------------------------- -همراهی/محمد/کوروش/دانشجوی مهندسی نرم افزار/دانشگاه آزاد شهر ری-تهران ---------------------------------------------------------------- -همراهی/حسین/کوروش/دانشجوی کامپیوتر /دانشگاه آزاد شهر ری-تهران ---------------------------------------------------------------- -همراهی/رضا/ عبد الرحمن/ دانشجوی کارشناسی فیزیک هسته ای/ دانشگاه رشت ------------------------------------------------------------------ • شما هم در تكميل و اصلاح فهرست،مارا ياري كنيد. ............................................... • اگر مغايرتي در اطلاعات درج شده خودتان يا ديگر دوستان ديديد، براي اصلاح، اطلاع دهيد.