سخن هفته
عزاداری سنتی =================== برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک می‌کند. یکی از آن کارها، همین عزاداریهای سنّتی است که باعث تقرّبِ بیشترِ مردم به دین می‌شود. این‌که امام فرمودند «عزاداری سنّتی بکنید» به خاطر همین تقریب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به سروسینه زدن و مواکب عزا و دسته‌های عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش می‌کند و بسیار خوب است. ==================== حضرت آیت الله خامنه ای
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
<==================> تعداد نوشته ها : 547
<==================> بازدید امروز : 408
<==================> بازدید دیروز : 513
<==================> بازدید این هفته : 455
<==================> بازدید این ماه : 9792
<==================> بازدید کل : 652593
<==================>
بایگانی

آن روی… • آن روی سکه فضای مجازی

 • ========================================    
 • محمد ولی سهرابی اسمرود

 • =============================== 
 •   

 • ســـالها پیش، به مناســـبتی و در مقاله ای، از پیرمرد عاقل و سرد و گرم
 •  
 • چشـــیده و رنج دیده ۸۵ ساله فامیل یادی کرده بودم که وقتی
 •  
 • سختیهای دوران بی برقی را یاد می کرد، همیشه وقتی کلید برق خانه
 •  
 • را می زد، به روح مخترع جریان برق از دل و جان صلوات می فرستاد که
 •  
 • زندگی را اینگونه بر جهانیان آسوده کرده است.
 •  
 • حکایت تنوع فضاهای مجازی و راحتی دسترسی خلق االله به انواع اطلا عات
 •  
 • بی شـــباهت به داســـتان مخترع جریان برق نیست، تا همة ما در کنار
 •  
 • سلام و صلوات بر اولیاء، انبیاء و صلحا، فاتحه ای هم نثار مخترع فضای
 •  
 • لا یتناهی مجازی بکنیم  و دعایی برای سلامتی اش! که اینگونه ما را
 •  
 • با انبوهی از اطلاعات ریز و درشـــت، در عالم بیکران اطلاعات، غرق در
 •  
 • شادی و سرور کرده است.
 •  
 • کتمـــان این واقعیت که فضاهای مجازی اینک افق جدیدی را فراروی
 •  
 • کاربرانش قرار داده، که بی هیچ مرکبی، سوار بر امواج، مرزهای جغرافیایی
 •  
 • را در طرفةالعینـــی در می نوردیم و اطلاعات مورد نیازمان را در اندک
 •  
 • زمانی به دست می آوریم، انکار واقعیتی است که کمتر کسی با این حربه،
 •  
 • می تواند فقط از تهدیدهای پیشروی این فضا های مجازی سخن بگوید وفرصتهای فراهم آمده از این
 •  
 •  فناوری را نادیده بگیرد.
 •  
 • کاهش فواصل زمانی و مکانی ناشـــی از بهره گیری از فضای ســـایبری،
 •  
 •  حذف و-کوتاه کردن مرزها و محدوده های جغرافیایی، دسترسی آسان
 •  
 • به اطلاعات مورد نیاز، کاهش هزینه های اقتصادی و حمل و نقل ناشی
 •  
 • از بهره گیری از این امکانات، جذابیت و تنوع موجود در این رســـانه های
 •  
 • ارتبـــاط جمعـــی و ده ها مزیت دیگر که زندگی امروزی ما با آنها عجین
 •  
 • شده است، نمونه های عینی هستند که همةما خواسته و ناخواسته، طول
 •  
 • و عرض زندگیمان را بر آنها پیوند زده ایم.
 •  
 • اســـتفاده از فناوری فضای مجازی، همانند تمام ابزارهای نوینی که در
 •  
 • دهه های اخیر وارد زندگی فردی و اجتماعی ما شـــده اســـت، همچون
 •  
 • شمشـــیر دولبه، فرصتها و تهدیدهای پیدا و پنهانی را فراروی ما قرار
 •  
 • داده است که در بالابه بخشی از این فرصتها اشاره شد که به یقین،
 •  
 • مزیتهای گفته شـــده، بخشـــی از انبوه مزایای اینگونه وسایل ارتباطی
 •  
 • اســـت و غیرمنصفانه اســـت که فقط تهدیدهای ناشی از بهره گیری از
 •  
 • فضای ســـایبری را ملاک ارزیابی و قضـــاوت خود قرار دهیم. اما چون
 •  
 • مزایای استفاده از فضاهای مجازی برای همگان به نوعی عیان است، در
 •  
 • اینجا می خواهم به آن روی سکه هم نگاهی بیندازم؛ باشـــد که برایمان
 •  
 • تلنگری باشد جهت استفادة هدفمند، از آنچه دیگران برایمان به ارمغان
 •  
 • آورده اند و در مطلع کالم هم سلام و دعای خود را، به رســـم ادب و
 •  
 • قدرشناسی، نثارشان کردیم.
 •  
 • اندر معایب و تهدیدهای ناشـــی از فضاهای مجازی که متأســـفانه قشر
 •  
 • عظیمی از جوانان ما را، به اقتضای شـــور و حالشـــان، به خود مشـــغول
 •  
 • کرده است، گفتنی ها فراوان است که از جملة آنها، فهرست وار، می توان
 •  
 • به موارد زیر اشاره کرد:
 •  
 • ـ بستری مناسب برای تهاجم و شبیخون فرهنگی/ تهدید تعامل اعضای
 •  
 • خانـــواده/ تغییر ارزشها و هنجارهـــای اجتماعی/ جایگزینی ارتباطات
 •  
 • اجتماعی با ارتباطات فردی/ رواج و نشر اطلاعات بی  پایه و اساس در جامعه/
 •  
 • گســـترش لجام گسیخته فرهنگ غالب غرب با تولیدات برنامه ریزی شده
 •  
 • محصوالت فرهنگی/ تهدید کیان خانواده با سرک کشیدن به شبکه ها و
 •  
 • فضاهای بی در و پیکر/ رواج سطحی نگری در پذیرش افکار و اندیشه های
 •  
 • بی پایه و اســـاس و ســـلب نقد و تحلیل علمی پدیده ها، با  عدم مطالعة منابع
 •  
 •  معتبر ،یا عدم اســـتفاده از نظر کارشناسان مجرب در این زمینه/ تأثیرپذیری
 •  
 • بی قید و شرط و بدون تحقیق اندیشه های نوظهور، با غفلت از نیات پشت
 •  
 • پرده و زوایای پنهان صاحبان این اندیشـــه ها/ مواجه شدن نسل جدید با
 •  
 • حجمـــی از اطلاعات و گزینـــش و پذیرش آن، بدون تحقیق و مطالعه/
 •  
 • گرایش اعضای خانواده، خصوصانسل جوان به انزواگرایی و سرگرم شدن
 •  
 • با انبوه اطلاعات ســـره و ناســـره/ شکاف بین نسلی، با سرگرم شدن هر
 •  
 • یک از اعضای خانواده با یکی از وســـایل ارتباطی نوین، به جای دور
 •  
 • همنشینی و گفتگو/ تخریب چهره های ملی و مذهبی موجه و تأثیرگذار
 •  
 • گذشـــته و حال و چهره ســـازی های کاذب برای اشخاصی که حقشان
 •  
 • گمنامی است/ دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ا ی که رمز اتحاد و
 •  
 • همدلی ملت و کشور ما در مقابل دشمنان بوده و هست/ نشانه گرفتن
 •  
 • بنیاد خانواده که رکن رکین اعتلای شخصیت افراد برای ورود در جامعة
 •  
 • برتلاطم و پرشروشور امروزی است/ تضعیف اعتقادات، با ایجاد شبهات
 •  
 • فکری، برای تزلزل باورهای دینی کاربران سست عقیده و یا کم اطلاع
 •  
 • و به حاشـــیه بردن ارزشهای ســـالم افراد/ پندار غلط در بین برخی از
 •  
 • کاربران جوان که بر این عقیده هستند، با سرگرم شدن با انبوه اطلا عات
 •  
 • فضاهای مجازی، عالم دهر شـــده اند و همه چیز و همه کس زیر بال و
 •  
 • پر آنهاســـت و دیگر نیازی به مطالعه کتابهای مفید و اســـتفاده از نظر
 •  
 • کارشناسان اهل فن ندارندو…
 •  
 • نیاز هســـت که در مورد هر یک از این تهدیدها، با کار کارشناســـی،
 •  
 • سخنها گفته شود و تحلیل و راهکار ارائه شود، اما آنچه که بیش از همة
 •  
 • تهدیدها در این فضاهای مجازی، به عیان دیده می شود، تلاش فراوان
 •  
 • برای ایجاد و القای شبهه در بین نسل جوان برای دین زدایی، ارزشهای
 •  
 • اسلامی، باورها و اعتقادات آنان است و با زیرکی هر چه تمام، با انبوهی
 •  
 • از هجمه، این باورها را نشانه رفته اند. متأسفانه بعضی از کاربران جوان
 •  
 • هم که ســـابقه ای از مطالعات عمیق در مورد این ســـئواالت و شبهات را
 •  
 • ندارند، خواسته و ناخواسته با قبول این شبهات بی اساس، عاملی برای
 •  
 • نشر خواسته های صحنه گردانان این ایده ها و عقیده ها می شوند و گاهی
 •  
 • این شبهات را با چنان رنگ و لعابی به خورد مخاطب می دهند که روح
 •  
 • کاربر از شیطنت پشت پرده گردانندگان آن هم خبر ندارد.
 •  
 • رواج و القای شبهات دینی، ارزشها و هنجارهای اجتماعی در شبکه های
 •  
 • رنگارنگ مجازی، پدیدة نوظهور شبیخون فرهنگی دشمن است که به
 •  
 • نوعی هویت نسل تأثیرگذار جامعة ما را نشانه گرفته است. و از آنجائیکه
 •  
 • اکثریت مشـــتریان و مخاطبان فضاهای مجازی، نســلهای جوان و
 •  
 • نوجوان جامعة ما هســـتند و پشتوانة ذهنی، علمی و تحقیقی قوی هم
 •  
 • برای تشخیص سره از ناسره ندارند، چون شرایط سنی چنین فرصتی را
 •  
 • به آنها نداده است، آنها ناخواسته قافله سا لار و پیشقراول هجوم شبهات هستند
 •  
 • و مســـئولین، متولیان امور فرهنگی، نهادها و وزارتخانه های متولی امور
 •  
 • جوانان باید برای خنثی کردن این نقشـــة دشـــمنان، چاره ای اساسی
 •  
 • بیندیشـــند و مراکز عریض و طویل دولتی و غیردولتی که رسالتشـــان
 •  
 • پاسخگوئی به شبهات و سئواالت در حوزه رسانه های مکتوب است که
 •  
 • عموماهم پاســـخ اینگونه سوالات قابل جســـتجو در رسالة علما و فضلا ست، برای
 •  
 • رصد و پاسخگوئی به شبهات فضای مجازی هم چاره ای بیندیشند که
 •  
 • فردا دیر است.
 •  
 • یکی از راه های عملی برای رصد و پاسخگوئی به این جوسازیها و شبهات،
 •  
 •  استفاده از افراد مطلع، از جنس مخاطبان جامعة هدف است. یعنی حضور
 •  
 • فرد یا افرادی مطلع، اهل علم و تحقیق و کارشـــناس خبره در جمع
 •  
 • مخاطبان خاص فضاهای مجازی، تا با مطالعه شبهات و سئواالت مطرح
 •  
 • شده، پاسخهای مناسب را به این شبهات بدهند. استفاده از کارشناسان
 •  
 • در حوزه هـــای مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی از ضروریات
 •  
 • حضور در فضاهای مجازی، برای خنثی کردن برنامة دشـــمن در ایجاد
 •  
 • شـــک و شـــبهه در میان جوانان است. البته نقش اساسی خانواده ها در
 •  
 • آموزش، هدایت و کنترل این قشر و حضور هدفمند و هوشیارانه خود
 •  
 • نسل جوان در فضاهای مجازی در شکل دهی و هویت بخشی و مقابله با
 •  
 • القائات بی اساس شبکه های مجازی بی تأثیر نیست تا بدینوسیله، ضمن
 •  
 • بهره گیری عالمانه و هوشیارانه از فناوری نوین فضای مجازی، با افراط
 •  
 • و تفریط، اسیر دام ها و تله های دشمنان هم نشویم .ان شاء الله
 • ———————————————————————————–
 • سخن مدیر مسئول/جوانان امروز/ ماهنامه روزنامه اطلاعات/خردادماه ۱۳۹۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود