سخن هفته
{نجات} ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: خدایابه ماپایه ومایه ده//نجات از غم و قرص همسایه ده ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: حکیم قاسمی کرمانی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *پی نوشت: اگر من جای حکیم قاسمی بودم،نجات همسایه را هم از غم وقرص ازخدا می خواستم،فعلا نه دسترسی به حکیم هست ونه من شاعرم!!
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
<==================> تعداد نوشته ها : 577
<==================> بازدید امروز : 199
<==================> بازدید دیروز : 659
<==================> بازدید این هفته : 2169
<==================> بازدید این ماه : 6525
<==================> بازدید کل : 691992
<==================>
بایگانی

آن روی… • آن روی سکه فضای مجازی

 • ========================================    
 • محمد ولی سهرابی اسمرود

 • =============================== 
 •   

 • ســـالها پیش، به مناســـبتی و در مقاله ای، از پیرمرد عاقل و سرد و گرم
 •  
 • چشـــیده و رنج دیده ۸۵ ساله فامیل یادی کرده بودم که وقتی
 •  
 • سختیهای دوران بی برقی را یاد می کرد، همیشه وقتی کلید برق خانه
 •  
 • را می زد، به روح مخترع جریان برق از دل و جان صلوات می فرستاد که
 •  
 • زندگی را اینگونه بر جهانیان آسوده کرده است.
 •  
 • حکایت تنوع فضاهای مجازی و راحتی دسترسی خلق االله به انواع اطلا عات
 •  
 • بی شـــباهت به داســـتان مخترع جریان برق نیست، تا همة ما در کنار
 •  
 • سلام و صلوات بر اولیاء، انبیاء و صلحا، فاتحه ای هم نثار مخترع فضای
 •  
 • لا یتناهی مجازی بکنیم  و دعایی برای سلامتی اش! که اینگونه ما را
 •  
 • با انبوهی از اطلاعات ریز و درشـــت، در عالم بیکران اطلاعات، غرق در
 •  
 • شادی و سرور کرده است.
 •  
 • کتمـــان این واقعیت که فضاهای مجازی اینک افق جدیدی را فراروی
 •  
 • کاربرانش قرار داده، که بی هیچ مرکبی، سوار بر امواج، مرزهای جغرافیایی
 •  
 • را در طرفةالعینـــی در می نوردیم و اطلاعات مورد نیازمان را در اندک
 •  
 • زمانی به دست می آوریم، انکار واقعیتی است که کمتر کسی با این حربه،
 •  
 • می تواند فقط از تهدیدهای پیشروی این فضا های مجازی سخن بگوید وفرصتهای فراهم آمده از این
 •  
 •  فناوری را نادیده بگیرد.
 •  
 • کاهش فواصل زمانی و مکانی ناشـــی از بهره گیری از فضای ســـایبری،
 •  
 •  حذف و-کوتاه کردن مرزها و محدوده های جغرافیایی، دسترسی آسان
 •  
 • به اطلاعات مورد نیاز، کاهش هزینه های اقتصادی و حمل و نقل ناشی
 •  
 • از بهره گیری از این امکانات، جذابیت و تنوع موجود در این رســـانه های
 •  
 • ارتبـــاط جمعـــی و ده ها مزیت دیگر که زندگی امروزی ما با آنها عجین
 •  
 • شده است، نمونه های عینی هستند که همةما خواسته و ناخواسته، طول
 •  
 • و عرض زندگیمان را بر آنها پیوند زده ایم.
 •  
 • اســـتفاده از فناوری فضای مجازی، همانند تمام ابزارهای نوینی که در
 •  
 • دهه های اخیر وارد زندگی فردی و اجتماعی ما شـــده اســـت، همچون
 •  
 • شمشـــیر دولبه، فرصتها و تهدیدهای پیدا و پنهانی را فراروی ما قرار
 •  
 • داده است که در بالابه بخشی از این فرصتها اشاره شد که به یقین،
 •  
 • مزیتهای گفته شـــده، بخشـــی از انبوه مزایای اینگونه وسایل ارتباطی
 •  
 • اســـت و غیرمنصفانه اســـت که فقط تهدیدهای ناشی از بهره گیری از
 •  
 • فضای ســـایبری را ملاک ارزیابی و قضـــاوت خود قرار دهیم. اما چون
 •  
 • مزایای استفاده از فضاهای مجازی برای همگان به نوعی عیان است، در
 •  
 • اینجا می خواهم به آن روی سکه هم نگاهی بیندازم؛ باشـــد که برایمان
 •  
 • تلنگری باشد جهت استفادة هدفمند، از آنچه دیگران برایمان به ارمغان
 •  
 • آورده اند و در مطلع کالم هم سلام و دعای خود را، به رســـم ادب و
 •  
 • قدرشناسی، نثارشان کردیم.
 •  
 • اندر معایب و تهدیدهای ناشـــی از فضاهای مجازی که متأســـفانه قشر
 •  
 • عظیمی از جوانان ما را، به اقتضای شـــور و حالشـــان، به خود مشـــغول
 •  
 • کرده است، گفتنی ها فراوان است که از جملة آنها، فهرست وار، می توان
 •  
 • به موارد زیر اشاره کرد:
 •  
 • ـ بستری مناسب برای تهاجم و شبیخون فرهنگی/ تهدید تعامل اعضای
 •  
 • خانـــواده/ تغییر ارزشها و هنجارهـــای اجتماعی/ جایگزینی ارتباطات
 •  
 • اجتماعی با ارتباطات فردی/ رواج و نشر اطلاعات بی  پایه و اساس در جامعه/
 •  
 • گســـترش لجام گسیخته فرهنگ غالب غرب با تولیدات برنامه ریزی شده
 •  
 • محصوالت فرهنگی/ تهدید کیان خانواده با سرک کشیدن به شبکه ها و
 •  
 • فضاهای بی در و پیکر/ رواج سطحی نگری در پذیرش افکار و اندیشه های
 •  
 • بی پایه و اســـاس و ســـلب نقد و تحلیل علمی پدیده ها، با  عدم مطالعة منابع
 •  
 •  معتبر ،یا عدم اســـتفاده از نظر کارشناسان مجرب در این زمینه/ تأثیرپذیری
 •  
 • بی قید و شرط و بدون تحقیق اندیشه های نوظهور، با غفلت از نیات پشت
 •  
 • پرده و زوایای پنهان صاحبان این اندیشـــه ها/ مواجه شدن نسل جدید با
 •  
 • حجمـــی از اطلاعات و گزینـــش و پذیرش آن، بدون تحقیق و مطالعه/
 •  
 • گرایش اعضای خانواده، خصوصانسل جوان به انزواگرایی و سرگرم شدن
 •  
 • با انبوه اطلاعات ســـره و ناســـره/ شکاف بین نسلی، با سرگرم شدن هر
 •  
 • یک از اعضای خانواده با یکی از وســـایل ارتباطی نوین، به جای دور
 •  
 • همنشینی و گفتگو/ تخریب چهره های ملی و مذهبی موجه و تأثیرگذار
 •  
 • گذشـــته و حال و چهره ســـازی های کاذب برای اشخاصی که حقشان
 •  
 • گمنامی است/ دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ا ی که رمز اتحاد و
 •  
 • همدلی ملت و کشور ما در مقابل دشمنان بوده و هست/ نشانه گرفتن
 •  
 • بنیاد خانواده که رکن رکین اعتلای شخصیت افراد برای ورود در جامعة
 •  
 • برتلاطم و پرشروشور امروزی است/ تضعیف اعتقادات، با ایجاد شبهات
 •  
 • فکری، برای تزلزل باورهای دینی کاربران سست عقیده و یا کم اطلاع
 •  
 • و به حاشـــیه بردن ارزشهای ســـالم افراد/ پندار غلط در بین برخی از
 •  
 • کاربران جوان که بر این عقیده هستند، با سرگرم شدن با انبوه اطلا عات
 •  
 • فضاهای مجازی، عالم دهر شـــده اند و همه چیز و همه کس زیر بال و
 •  
 • پر آنهاســـت و دیگر نیازی به مطالعه کتابهای مفید و اســـتفاده از نظر
 •  
 • کارشناسان اهل فن ندارندو…
 •  
 • نیاز هســـت که در مورد هر یک از این تهدیدها، با کار کارشناســـی،
 •  
 • سخنها گفته شود و تحلیل و راهکار ارائه شود، اما آنچه که بیش از همة
 •  
 • تهدیدها در این فضاهای مجازی، به عیان دیده می شود، تلاش فراوان
 •  
 • برای ایجاد و القای شبهه در بین نسل جوان برای دین زدایی، ارزشهای
 •  
 • اسلامی، باورها و اعتقادات آنان است و با زیرکی هر چه تمام، با انبوهی
 •  
 • از هجمه، این باورها را نشانه رفته اند. متأسفانه بعضی از کاربران جوان
 •  
 • هم که ســـابقه ای از مطالعات عمیق در مورد این ســـئواالت و شبهات را
 •  
 • ندارند، خواسته و ناخواسته با قبول این شبهات بی اساس، عاملی برای
 •  
 • نشر خواسته های صحنه گردانان این ایده ها و عقیده ها می شوند و گاهی
 •  
 • این شبهات را با چنان رنگ و لعابی به خورد مخاطب می دهند که روح
 •  
 • کاربر از شیطنت پشت پرده گردانندگان آن هم خبر ندارد.
 •  
 • رواج و القای شبهات دینی، ارزشها و هنجارهای اجتماعی در شبکه های
 •  
 • رنگارنگ مجازی، پدیدة نوظهور شبیخون فرهنگی دشمن است که به
 •  
 • نوعی هویت نسل تأثیرگذار جامعة ما را نشانه گرفته است. و از آنجائیکه
 •  
 • اکثریت مشـــتریان و مخاطبان فضاهای مجازی، نســلهای جوان و
 •  
 • نوجوان جامعة ما هســـتند و پشتوانة ذهنی، علمی و تحقیقی قوی هم
 •  
 • برای تشخیص سره از ناسره ندارند، چون شرایط سنی چنین فرصتی را
 •  
 • به آنها نداده است، آنها ناخواسته قافله سا لار و پیشقراول هجوم شبهات هستند
 •  
 • و مســـئولین، متولیان امور فرهنگی، نهادها و وزارتخانه های متولی امور
 •  
 • جوانان باید برای خنثی کردن این نقشـــة دشـــمنان، چاره ای اساسی
 •  
 • بیندیشـــند و مراکز عریض و طویل دولتی و غیردولتی که رسالتشـــان
 •  
 • پاسخگوئی به شبهات و سئواالت در حوزه رسانه های مکتوب است که
 •  
 • عموماهم پاســـخ اینگونه سوالات قابل جســـتجو در رسالة علما و فضلا ست، برای
 •  
 • رصد و پاسخگوئی به شبهات فضای مجازی هم چاره ای بیندیشند که
 •  
 • فردا دیر است.
 •  
 • یکی از راه های عملی برای رصد و پاسخگوئی به این جوسازیها و شبهات،
 •  
 •  استفاده از افراد مطلع، از جنس مخاطبان جامعة هدف است. یعنی حضور
 •  
 • فرد یا افرادی مطلع، اهل علم و تحقیق و کارشـــناس خبره در جمع
 •  
 • مخاطبان خاص فضاهای مجازی، تا با مطالعه شبهات و سئواالت مطرح
 •  
 • شده، پاسخهای مناسب را به این شبهات بدهند. استفاده از کارشناسان
 •  
 • در حوزه هـــای مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی از ضروریات
 •  
 • حضور در فضاهای مجازی، برای خنثی کردن برنامة دشـــمن در ایجاد
 •  
 • شـــک و شـــبهه در میان جوانان است. البته نقش اساسی خانواده ها در
 •  
 • آموزش، هدایت و کنترل این قشر و حضور هدفمند و هوشیارانه خود
 •  
 • نسل جوان در فضاهای مجازی در شکل دهی و هویت بخشی و مقابله با
 •  
 • القائات بی اساس شبکه های مجازی بی تأثیر نیست تا بدینوسیله، ضمن
 •  
 • بهره گیری عالمانه و هوشیارانه از فناوری نوین فضای مجازی، با افراط
 •  
 • و تفریط، اسیر دام ها و تله های دشمنان هم نشویم .ان شاء الله
 • ———————————————————————————–
 • سخن مدیر مسئول/جوانان امروز/ ماهنامه روزنامه اطلاعات/خردادماه ۱۳۹۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود